I. fejezet

A nemesi előnevek titkai

Dr. Harmath Arisztid Sándor

Nomen est omen - így tartották már a rómaiak is - a névnek jelentése, sőt jóstartalma is van. Egyes neveknek már ezredéve pozitív avagy negatív kicsengése volt; akadt, amelynek varázserőt tulajdonítottak, de például az Ószövetség zsidó népének még Isten nevét sem volt szabad kiejtenie, ehelyett az Adonáj szót használták, mely Uram-at jelent, a Jahve szót tisztelettel vegyes félelem övezte, ezért nem mondták ki, ez volt tulajdonképpen Isten valódi neve. A zsidó imákban, az ortodoxiában különösképpen, mindmáig változatlan maradt ez a szakrális kifejezés.
Mielőtt magukról az előnevekről az ún. praedikátumokról szólnánk, nem nélkülözhetjük, hogy a személynevek kialakulásának történetéről is megemlékezzünk.
Az ókori kelet népei sokáig egy nevet használtak, kiegészítve később az apa nevével, esetleg a foglalkozással, igen gyakran pedig lakóhelyével. Arab népek őrizték meg ezt a szokást a legtovább, de a zsidók is sokáig. Hazánkban a zsidók nevei egészen II. József közismert rendelkezéséig így hangzottak (pl.: Ruben ben Levi); ő tette kötelezővé a polgári, családnév felvételét.
Hogy mindezeknek mi köze van a modern névhasználathoz, közelebbről az előnevekhez? Nos, ha arra a köznapi igazságra gondolunk, hogy családneveink kialakulásában a testi tulajdonságoknak és a szülő ill. lakóhelynek döntő szerepe volt, akár még az ún. csúfolódó szándéknak is, mely főleg ragadványnevekben mutatkozik, akkor máris az előnevekhez érkeztünk. Hogyan? Íme, vegyünk egy példát: valakit az Anjou-házi királyaink idejében a XIV. század folyamán, amikor a magyar családnevek használata nagyjából kikristályosodott, Sánta Andrásnak, a Pál fiának hívtak olyképpen, hogy Pál fia (később fi) Sánta András. Bizonyos idő után Pálfi (Pálfy, Pálffy) Sánta Andrásként használta a nevét. Később a Sánta el is maradhatott. Itt meg kell egy pillanatra állnunk, mivel különbséget kell tennünk polgári és nemesi előnevek között.
Eléggé gyakori volt, hogy ha valakit a király megnemesített az efféle hármas nevet használók közül, az első nevet - azt mintegy legalizálva - nemesi predikátumként adományozta.
Ugyanezen mód alkalmazásával olykor a származáshely lett az előnév, akár használták úgy, mint pl. kolozsvári Kövér László, akár csak Kövér Lászlóként nevezte magát az illető. De szinte követhetetlen egyes családok előneveinek kialakulása. Ezért is említem ezen kis tanulmány címében a titok szót. Fentebb említettük, hogy nem ritka az olyan eset, amikor egyik vagy másik név a három között felcserélődik. Ember legyen a talpán a kutató, ha ezen családok történetében nem veszti el a nyomot.
De kifogyhatatlan a változatok száma. Előfordul, hogy házasság révén a feleség neve kettős nevet fog képezni a férj nevével, sőt idővel akár a férj, akár az asszony nevéből előnév képződik. Sűrűn találkozunk olyan családnevekkel, melyek az anyakönyvben mennek hirtelen át megfejthetetlen változásokon.
Sokszor ez a metamorfózis egyik nemzedékről a másikra lépve következik be ilyképp: "......1788 márczius havának hatodik napján keresztelém Márton alias Takács István fiacskáját Jánosnak". Ennek okát keresve lehetséges, hogy azt találjuk, miszerint Márton István takácsmesterséget űzött, de az sem kizárt, hogy korán elhalt az apja, és a nevelőapa anyjának második férje volt Takács családnevű, avagy fordítva! Ám a rejtélyek - bár nem oldhatók meg mindig - azt eredményezhetik, hogy ez a János gyermek felnőtt korában a nevét Takács-Márton János-ként, esetleg Márton-Takács-ként fogja használni. Ha pedig valamikor nemesi rangra pendül, az adománylevél alighanem takácsi Mártonnak fogja titulálni.
Református anyakönyvekben is bukkanhatunk titokzatos név-alakzatokra. Titokzatos, mivel nem lehetünk biztosak az okában, egyes családnevek előtt mit jelentenek, honnan származnak az ábécé betűi. Mondjuk Cs.Szabó Gábor netán csongrádi származású lehetett, vagy pusztán csak annyit, hogy a falubéli sok Szabót a lelkész az ábécé sorrendjében különböztette meg. De találtam más verziót is, a Miskolcon betűvel különböztetett Szabók között olyanok is voltak,akik noha nemességgel bírtak, városi polgárrá válván nemességük jelentőségét ez a polgári állapot háttérbe szorította. Így a lelkész, tudva erről vagy sem, előnevüket rövidítette pusztán egyetlen kezdőbetűvel. Így lettek B.Szabókká a bártfai Szabók, vagy Somogyban a híres P.Szabók, akiknek páthrói előnevük csorbult ezzé, holott már 1488-ban nemesek voltak, sőt magának a falunak a neve még napjainkban is Nemespátró. Szinte csak zárójelben említeném, hogy számos magyar falut úgymond kollektív érdemeikért nemesített meg valamennyi lakosával együtt a király. Azt azonban bátran kijelenthetjük, hogy a leggyakoribb praedikátum olyan helységnév, ahol a megnemesített élt, született, birtokkal bírt. Ilyenek pl. Erdélyben a Jancsók, akik már régen Kézdivásárhelyt éltek, amikor nemességre jutván, kúriájukat, földjeiket, sőt falvaikat is ajándékba kapták. Nos, ez mégsem volt valami üreskezi juttatás, mivel a rengeteg jogvita, örökösödési, birtokperi korszakban egy ilyen megerősítés csakugyan sokat jelentett. A hivatkozott Jancsók kászoni ága is ilyen adomány révén erősíttetett meg birtokaikban, s ezáltal sok pereskedéstől lett megkímélve.
Előnevek között szerepelhet olyan helységnév is, ahol a nemessé vált egyén valamely különös, kivált hadi tettet hajtott végre az uralkodó számára, netán érdemeket szerzett egy vár védelmében, melynek - mondjuk - kapitánya volt. Néha humorosnak tűnő esetekkel is találkozunk: egy győri szabómester, aki a fehérhegyi csatában tüntette ki magát, és aki a Szombat (Zombath) névre hallgatott, címeres levelet nyert, melynek közepén egy méretes nagyolló díszeleg. A nemesi neve zombatfalvi Szombat Szabó lett. Így valójában kettős nevet kapott és előnevet is.
Szükséges szót ejtenünk arról a korról, mely bizonyos felhígulást képezett a nemesi előnevek, általában a nemesi mivolt és státus tekintetében. Érdekes, hogy ez az idő már jóval a nemesi előjogok eltörlése utánra esik. Ez a furcsa fejezet I. Ferenc József uralkodására, sőt még a Horthy korszak első 20 évére tehető. Volt ebben bizonyos dac lázadás és kivagyiság, mint vezérmotívum. Ez a posztdzsentri éra, a birtokot, vagyont, befolyást vesztett társadalmi réteg - mondhatni - erőlködése, hogy valamit régi fényéből felmutasson, az új társadalmi viszonyok között helyet, előjogot, respektust vívjon ki magának. Törekvései mögött anyagi szándékok is rejtőztek. Ekkor hallhattunk bemutatkozásokkor kettős, hármas, hangzatos előneveket (például: giczi, assa és ablánczkürthi Giczy Gábor), melyek nemritkán élénk fantázia szüleményei voltak. Akadt persze szépszámmal ezek között valódi nemes, aki jogosan használta szép előneveit. Főleg az olyanok, akik Trianon után földönfutókká válva, esetleg már a háború alatt hadikölcsönben vesztve mindenüket, teljesen tönkrementek. Ezeknek tényleg már csak őseik hírneve, tetteik dicsősége, végezetül a puszta praedikátumos neve maradt meg.
Zárszóként, de nem utolsósorban, emlékezzünk meg a több, nemesi, bárói és grófi ágra szakadt Andrássy családról, hiszen végtére is ez a kis füzet nekik szenteltetett. Nincs nehéz dolgunk. Gyökereik Erdély földjébe mélyednek, ahonnan sürgősen menekülnie kellett Péter nevű ősüknek a vesztes szentpáli csata után Csíkszentkirály-ról.
Erre a birtokra azonos előnévvel 1550-ben kapott adománylevelet (az előbbiekben már láttunk hasonló példát a Jancsók esetében). Menekülése után a király szolgálatába állt, II. Rudolf 1580-ban Krasznahorka birtokát juttatta az ottani várkapitány Péternek, aki innen nyerte a család másik előnevét: a "krasznahorkai"-t.

Úgy vélem, előneveink rejtélyeibe ez a rövid kis tanulmány épp, hogy csak egy kis halvány fényt tudott vetni, az utánunk jövők feladata lesz, hogy több megoldatlan kérdésre is egykor fény derülhessen.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő: 9:00 - 14:00

Kedd: 9:00 - 14:00

Szerda: 9:00 - 14:00

Csütörtök: 9:00 - 14:00

Péntek: 9:00 - 14:00

KAPCSOLAT

Telefon: 0266-332502
Telefon/Fax: 0266-332741

E-mail:primaria@sancraieni.ro

POSTAI CÍM

Csíkszentkirály, Fõút, 522 szám
Hargita megye, Románia
Irányítószám: 537265
dweb logo
cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. A weboldal további használatával beleegyezik a sütik használatába!